Cookies
Leden-extranet
Gebruiksvoorwaarden
 1. Deze website (hierna de “Website” genoemd) wordt gepubliceerd door de Belgische Wegenvereniging (BWV) vzw (hierna “de Uitgever” genoemd), met maatschappelijke zetel te Woluwedal 42 bus 3 te 1200 Brussel.
 2. Door de Website te raadplegen aanvaardt de gebruiker, zonder voorbehoud, deze gebruiksvoorwaarden alsook het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens. Als een van de bepalingen ongeldig, illegaal of onafdwingbaar blijkt, heeft dit in geen geval een invloed op de geldigheid, de wettelijkheid en de afdwingbaarheid van de andere bepalingen.
 3. De Uitgever behoudt zich het recht voor om deze algemene gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik en eenzijdig te wijzigen. Wij adviseren u om ze regelmatig te raadplegen.
 4. Deze Website is bedoeld om algemene informatie over de Uitgever te verstrekken. De Uitgever probeert te goeder trouw informatie te verstrekken die hij als actueel en accuraat beschouwt. De Uitgever biedt echter geen garantie met betrekking tot de volledigheid, de juistheid en/of de geschiktheid van dergelijke informatie.
 5. De Uitgever kan alle of een deel van de inhoud van de Website op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, aanpassen, corrigeren of verwijderen. Breng ons zo snel mogelijk op de hoogte als u een fout opmerkt op de Website.
 6. De informatie die op de Website wordt gepubliceerd heeft geen enkele contractuele of bindende waarde voor de Uitgever.
 7. De Uitgever is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de Website. Het raadplegen van de Website valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker.
 8. Het gebruik van de Website geeft de gebruiker geen intellectuele eigendomsrechten op de inhoud, die het exclusieve eigendom blijft van de Uitgever. Alle teksten, foto’s, video’s, gegevens, posters of logo’s, merken of andere elementen die op de Website worden weergegeven, worden voorbehouden en beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of enige andere bepaling die van kracht zou zijn inzake intellectuele eigendom.
 9. De Uitgever machtigt het tot stand brengen van een koppeling tussen de Website van de gebruiker en de startpagina van de Website. De Uitgever behoudt zich het recht voor om zich te verzetten tegen de totstandkoming van een dergelijke koppeling als deze de bekendheid of de reputatie van de Uitgever zou schaden of als deze hem op een andere manier zou benadelen. Voor elk ander type koppeling is de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Uitgever vereist.
 10. De Website publiceert mogelijk koppelingen naar websites van derden. De Uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites of voor de inhoud van websites die zijn gekoppeld aan de desbetreffende websites.
 11. In het kader van het gebruik van de Website verbindt de Uitgever zich ertoe om de geldende regelgeving na te leven en in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (in het Nederlands algemeen bekend als de “AVG” en de “GDPR” in het Engels), alsook alle andere nationale, Europese of internationale regelgevingen die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens.
 12. In overeenstemming met de AVG versterkt de Uitgever uw rechten inzake de bescherming van persoonsgegevens. Deze beschermende maatregelen maken deel uit van onze voortdurende toewijding om transparant te zijn over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt en beschermd.
 13. Voor meer informatie over de principes met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens raadpleegt u onze pagina Persoonsgegevens.
 14. Deze tekst is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Elk geschil zal voornamelijk worden opgelost via bemiddeling. In het geval dat er geen bemiddeling is, zijn uitsluitend de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel bevoegd.

Persoonsgegevens
 1. Doelstelling

  Deze Website wordt gepubliceerd door de Belgische Wegenvereniging (BWV) vzw met maatschappelijke zetel te Woluwedal 42 bus 3 te 1200 Brussel.
  Het doel van deze rubriek is u te informeren over de manier waarop wij als verwerkingsverantwoordelijke beantwoorden aan de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter bekend onder de afkorting “AVG” in het Nederlands en “GDPR” in het Engels.
  Deze rubriek beschrijft meer bepaald de manier waarop wij uw persoonsgegevens beheren en toezien op hun bescherming in het kader van de Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, alsook relevante nationale wet- en regelgevingen.
 2. Welke gegevens verzamelen we?

  Het gaat om de volgende gegevens:
  • uw IP-adres
  • de datum en het uur van uw toegang tot onze Website
  • de taal die u hebt gekozen om op de Website te navigeren
  • uw identificatiegegevens (lidnummer, naam, voornaam, aanspreektitel, postadres, e-mailadres)
  • uw bankgegevens (bankkaartnummer, IBAN en BIC/SWIFT) en factuurgegevens
  • de identiteits- en contactgegevens van uw werknemers, agenten of andere relevante contactpersonen.
 3. Met welk doel verzamelen wij uw gegevens?

  Wij verzamelen uw gegevens hoofdzakelijk om:
  • u toegang te geven tot de Website en u te laten profiteren van onze diensten
  • de diensten te verbeteren die op de Website worden verstrekt
  • de communicatie tussen u en ons te vergemakkelijken
  • u op de hoogte te houden door e-mails en nieuwsbrieven te versturen
  • uw bestellingen te verwerken en uw betalingen te ontvangen
  • De juridische grondslagen zijn de uitvoering van een overeenkomst, de naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons rechtmatig belang.
 4. Op welke manieren verzamelen wij uw gegevens?

  Het merendeel van uw gegevens wordt ofwel door u aan ons meegedeeld in het kader van een vroegere, huidige of toekomstige contractuele relatie met ons, uw opdrachtgever of uw werkgever.
  Andere gegevens, zoals de datum en het uur van uw toegang tot onze Website worden automatisch verzameld via geraadpleegde servers en “cookies” op onze Website. Voor meer informatie over wat “cookies” zijn, hoe nuttig ze zijn en welke gegevens ze verzamelen, gaat u naar onze pagina over ons cookiebeleid.
 5. Worden uw gegevens beschermd?

  Wij handhaven een strikt privacy beleid en nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze servers, voor zover mogelijk, ongeoorloofde lekken, vernietiging, verlies, openbaarmaking, gebruik, toegang tot of wijziging van uw gegevens voorkomen.
 6. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

  We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor het behalen van de nagestreefde doelen en/of in functie van de wettelijke beperkingen. Eenmaal deze doelstellingen zijn behaald en/of de wettelijke beperkingen zijn verdwenen, verwijderen we uw gegevens door ze anoniem te maken.
 7. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

  U kunt op elk ogenblik verzoeken om het gebruik van uw gegevens te controleren, toegang te krijgen tot uw gegevens, ze te corrigeren, te verwijderen, over te dragen en u verzetten tegen het gebruik ervan, alsook vragen om ze te beperken. Hiervoor volstaat het om ons een e-mail te sturen op het volgende adres: info@abr-bwv.be. Wij zullen dan zo snel mogelijk al het nodige doen.
 8. Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie worden ze meegedeeld?

  De personen door BWV gemachtigd om de gegevens te beheren en de BWV-onderaannemers. Zij hebben alleen toegang voor zover noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de beoogde doelstellingen die hierboven werden vermeld. Ieder van hen is onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht.
 9. Dragen wij uw gegevens over buiten de Europese Unie?

  Uw persoonsgegevens worden gehost in een land van de Europese Unie en worden niet buiten de Europese Unie overgedragen.
 10. Wat is ons beleid inzake gegevens van minderjarigen?

  Onze Website is niet gericht op kinderen jonger dan 18 jaar. Als u te weten komt dat uw minderjarig kind aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt zonder uw toestemming, neem dan met ons contact op via het volgende adres: info@abr-bwv.be.
 11. Wat gebeurt er als het beleid wordt aangepast?

  Als we dit beleid wijzigen zullen we u op de meest gepaste manier op de hoogte brengen, met name via e-mail, onze Website of andere communicatiemiddelen.
 12. Wat doen in geval van een geschil?

  In het geval van een geschil tussen ons, verbinden wij ons ertoe om de voorrang te geven aan dialoog en openheid om tot een minnelijke schikking te komen. Als er niet tot een minnelijke schikking wordt gekomen is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel bevoegd.

Cookies
Dit document beschrijft het cookiebeleid van de Belgische Wegenvereniging (BWV) vzw.
 1. Wat is een cookie?

  Dit is een klein tekstbestand dat op een daarvoor bestemde ruimte op de harde schijf van uw apparaat wordt geplaatst (computer, tablet, mobiele telefoon of een ander apparaat dat is geoptimaliseerd voor internetverbinding) bij het online bekijken van inhoud of advertenties op een website. Dit Cookie-bestand kan alleen door de zender worden gelezen. Het biedt de zender de mogelijkheid om tijdens de geldigheidsduur het betreffende apparaat te herkennen telkens wanneer dit apparaat toegang heeft tot digitale inhoud die cookies van dezelfde zender bevat. De cookie identificeert u niet persoonlijk maar alleen de browser op uw apparaat.
  Cookies hebben, voor het grootste deel, een beperkte geldigheidsduur. De standaardduur is 7 dagen. In elk geval is de maximale opslagperiode voor cookies beperkt tot twee jaar.
  Het primaire doel van cookies is om uw surfervaring efficiënter en sneller te maken. Cookies stellen u in staat om uw voorkeuren, uw inloggegevens enz. op te slaan.
 2. Cookies gebruikt door de Belgische Wegenvereniging (BWV) vzw
  • Standaardcookies
   Dit zijn de cookies die nodig zijn om op de Website te navigeren. Ze maken het mogelijk om snel en doeltreffend op de Website te surfen. Met standaardcookies kunt u de lay-out van de Website aanpassen aan de weergavevoorkeuren van uw apparaat (gebruikte taal, weergaveresolutie) en wachtwoorden en andere informatie over een gebruiker onthouden. Met standaardcookies kunt u in het bijzonder uzelf herkennen, uw toegang tot een of andere pagina aangeven en zo uw navigatiecomfort verbeteren.
  • Statistische cookies
   Statistische cookies worden uitgegeven door onze technische providers (Google Analytics) om het publiek van de verschillende inhoud en rubrieken van onze Website te meten om deze te evalueren en beter te organiseren. Meestal zijn de verzamelde gegevens bijvoorbeeld: aantal bezoekers, tijd besteed op een pagina, type pagina achteraf geraadpleegd.
   Deze cookies maken het ook mogelijk om, indien nodig, navigatieproblemen op te sporen en bijgevolg de ergonomie van onze diensten te verbeteren.
   Deze cookies produceren alleen anonieme statistieken en verkeersvolumes, met uitsluiting van individuele informatie. De levensduur van deze statistische cookies is niet langer dan 24 maanden.
  • Cookies voor sociale netwerken
   Cookies voor “sociale netwerken” stellen u in staat om inhoud van onze Website te delen met andere personen of om andere mensen op de hoogte te brengen over uw gebruik van of uw mening over de inhoud van de Website. Dit is met name het geval voor de knoppen “Delen”, “Vind ik leuk” van de sociale netwerken “Facebook” of “Twitter”. Het sociaal netwerk dat een dergelijke applicatieknop bevat, identificeert u waarschijnlijk met deze knop, zelfs als u deze tijdens het raadplegen van onze Website niet hebt gebruikt.
 3. Hoe kunt u cookies beheren?

  Door onze Website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van de bovengenoemde cookies. U kunt er echter op elk gewenst moment voor kiezen om alle of een deel van deze cookies uit te schakelen, met uitzondering van de standaardcookies die nodig zijn voor de werking van de Website, zoals hierboven vermeld, door de instellingen van uw browser met betrekking tot cookies aan te passen. Raadpleeg de rubriek “Help” van uw internetbrowser of ga naar aboutcookies.org voor meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies. We raden u echter af om de cookies uit te schakelen omdat dit een invloed kan hebben op uw navigatie van de Website.
  Als u nog vragen heeft over ons Cookiebeleid, neemt u met ons contact op via: info@abr-bwv.be.
Lid worden van de BWV
Lid worden van de Belgische Wegenvereniging betekent toetreden tot de gemeenschap van het wegenberoep. Als bevoorrecht contactplatform zal de BWV u uitnodigen op haar talrijke activiteiten alsook op het Belgisch Wegencongres. U geniet ook van veelvuldige diensten en krijgt ook toegang tot exclusieve informatie.
Leden
Ontdek al onze leden
GebruiksvoorwaardenlPersoonsgegevenslCookieslContactl... by Organica

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.